Иновации, Машинно Инженерство

Резюме


На база на дългогодишният си опит като главен механик и главен конструктор, преди петнадесет години създадох пекарна, оборудвана основно със създадени от мен машини. Там под реални производствени условия изследвах тяхната надеждност. По този начин бяха съдадени и други бизнес проекти.

Преди пет години създадох фирма за консултации и иновации. Фирмата работи по няколко направления:

  1. Основно направление-Създаване на проекти за нови машини по задание на клиента. Работи се основно с 2D и 3D CAD програми. Моделират се машините и съоръженията и при нужда се изготвят презентационни проекти с анимация. Изработват се прототипите, нужните проби и вкарване в редовна експлоатация. Изпълнителският състав е плаващ в зависимост от обема и сложността на разработката.

  2. Създаване ремонтна документация на вече съществуващи машини( също плаващ състав). Документацията се използува за изработване на резервни части и извършване на профилактични или основни ремонти. При напълно износени или липсващи детайли се извършват дефектация и дешифровки. Използува се основно от сервизните фирми.

  3. Изготвяне на каталози с 3D модели на предлаганите от фирми и търговски продукти. Моделите се използуват от конструкторите работещи с продуктите им, като готови модули при създаване на 3D проекти. Така конструкторите не губят време за самостоятелно моделиране на вече готови неща.

  4. Нови самостоятелно финансирани( рискови) собствени разработки в сферата на хранителното машиностроене- разработват се до ниво прототипи и се изпитват за полезност, надеждност и начин на обслужване в производствени условия в присъствие на проявилите интерес клиенти.